top of page
  • antiagingshow1

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Anti Aging Show (a továbbiakban: Szervező) magyar Facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett feltételekkel.

A játék Szervezője és lebonyolítója az Anti Aging Show, továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

  1. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden, természetes személy, komment alapú játék esetén Facebook-regisztrációval rendelkező, Internet-felhasználó természetes személy, és aki a Jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.


A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.


A játék leírása A játék komment alapú: Facebook-felhasználóként az Anti Aging Show FB oldalán meghirdetett Játékban a felhívásban szereplő, tudás alapú kérdés megválaszolásával játszhat. A megfejtést kommentelésével az elküldő („Játékos”), a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Nyereményjáték Szabályzatot.

Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.


Jelen akcióban való részvételével a Játékon résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a megadott személyes adatait a nyeremények sorsolása és kézbesítése céljából kezelje. A Szervező a nyertesekkel az eredményt e-mailben, vagy Facebook komment alapú Játék esetén a helyes megfejtést tartalmazó kommentre adott válaszával vagy privát üzenetben értesítjük; illetve a nyertesek nevét és települését az adott nyereményjátékot meghirdető magazin Facebook-oldalán tesszük közzé.

  1. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 23.59-ig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, a sorsoláson nem vesznek részt. Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.


A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása, komment alapú Játék esetén pedig az utólagos egyeztetés folyamán szükséges megadni. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervező megkeresésére, a megadott csatornán.


A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy Játékos kizárólag egy valós profilról küldheti el kommentben a megfejtést. Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat a fenti két beküldési mód bármelyikére vonatkozóan, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében.

A Játékos a felhívásban feltett kérdésre adott válasszal a jelen Szabályzatot elfogadja, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

Nyeremény A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kivéve egyes belépőjegyeket, külön egyeztetés alapján. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.


A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése A nyeremények a Játék lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik helyesen válaszoltak a Játék során megadott tudásalapú kérdésre kommentben, ezen kívül ha az adott játék felhívása erről rendelkezik, az adott Játékban megadott számú első helyes megfejtő(k) között vannak.

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail vagy Facebook komment játék esetén a megfejtést tartalmazó posztbejegyzésre adott válasszal, vagy a Játékos privát üzenet elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervező megkeresésére, a megadott csatornán.


Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a Szervező újabb nyertest sorsol.


Nyeremény kézbesítése A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét. A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a csomagot. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg. Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Szervező a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza


Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó.


536 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Комментарии


bottom of page